Het Formulier voor de Ethische Commissie

Formulieren

Een projectvoorstel kan alleen worden goedgekeurd door de DEC als het project duidelijk en gedetailleerd is beschreven op een officieel formulier dat door de ethische commissie is verstrekt. Dit formulier wordt ingevuld door de projectcoördinator van het BPRC in nauwe samenwerking met zijn/haar externe medewerkers. Vervolgens wordt het formulier ingediend bij de DEC, die elke maand bijeenkomt om de voorstellen te bespreken.

Er wordt veel aandacht besteed aan de planning van elke proef. Om u een idee te geven van de kwesties die de DEC beoordeelt, treft u hieronder een lijst aan met een aantal vragen dat op elk formulier voorkomt:

 • Naam van het onderzoek.
 • Namen van onderzoekers en hun diploma's.
 • Personeel dat verantwoordelijk is voor de dierenverzorging en onderzoekstechnieken.
 • Geplande begin- en einddatum van het onderzoek (onderzoeken die langer dan één jaar duren, worden na één jaar opnieuw geëvalueerd).
 • De wetenschappelijke betekenis van het voorgenomen onderzoek (wat is het doel van het onderzoek en welke bijdrage levert het onderzoek aan een beter wetenschappelijk inzicht in het probleem).
 • Een verklaring waarin de onderzoekers aangeven waarom het onderzoek naar hun mening ethisch gerechtvaardigd is (hierbij komt de maatschappelijke betekenis aan de orde, bijvoorbeeld het jaarlijkse aantal doden als gevolg van de ziekte waarop het onderzoek betrekking heeft).
 • Toegepaste waarde (welk nut kan het onderzoek hebben, bijvoorbeeld het voorkomen of genezen van een bepaalde ziekte bij mensen).
 • Een verklaring waarin wordt aangegeven waarom er geen alternatieven voor het gebruik van dieren zijn bij dit onderzoek.
 • Een verklaring waarin wordt aangegeven waarom alleen niet-menselijke primaten geschikt zijn voor het voorgenomen onderzoek (waarom kan het onderzoek niet worden verricht met andere dieren, bijvoorbeeld muizen of ratten).
 • Een verklaring waarin wordt aangegeven wat er wordt gedaan om het aantal dieren tot een minimum te beperken (bijvoorbeeld door zoveel mogelijk gebruik te maken van in-vitro technieken).
 • Een verklaring waarin wordt aangegeven hoe de technieken zullen worden verfijnd om zo weinig mogelijk ongerief bij de dieren te veroorzaken.
 • Een exacte beschrijving van de dieren die voor het onderzoek worden gebuikt (de soort, de herkomst, het aantal, de leeftijd en het geslacht).
 • Een gedetailleerd onderzoeksontwerp met alle onderzoeksprocedures en de rechtvaardiging van het gebruik van deze procedures.
 • Een nauwkeurige (statistische) analyse van het aantal dieren dat nodig is om een duidelijk antwoord op de onderzoeksvraag te krijgen.
 • Een beschrijving van de locatie van het onderzoek.
 • Een beschrijving van de vereiste huisvesting en voeding voor de dieren.
 • Een beschrijving van de frequentie waarmee de dieren worden gecontroleerd tijdens het onderzoek en de observaties die moeten worden verricht.
 • Een schatting van het ongerief dat de dieren van het onderzoek zullen ondervinden.
 • Een beschrijving van de gefaseerde besluitvormingsstrategie die wordt gevolgd (go/no-go-scenario's) (bijvoorbeeld: bij een onderzoek naar de werkzaamheid van een nieuw vaccin tegen een ziekte worden de proefdieren alleen besmet met de ziekteverwekkende organismen als al is bewezen dat het vaccin een adequate immuunreactie opwekt).
 • Humane eindpunten (de definitie van de criteria voor dierenwelzijn; wanneer niet wordt voldaan aan deze criteria, wordt het desbetreffende dier niet meer voor het onderzoek gebruikt).
 • Beperking van het hergebruik van dieren voor onderzoek (het optimale evenwicht tussen het aantal dieren dat wordt gefokt en gehouden voor onderzoek en de beperking van het ongerief voor elk dier).