Gebruiksvoorwaarden

De stichting Biomedical Primate Research Centre (hierna: BPRC) staat het gebruik van en de toegang tot deze website toe onder de volgende voorwaarden.

Door de website van het BPRC te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden en bent u juridisch gebonden aan deze voorwaarden. Houd er rekening mee dat deze voorwaarden onmiddellijk van kracht zijn wanneer u de website van het BPRC voor het eerst gebruikt. Als u niet akkoord gaat met alle gebruiksvoorwaarden en niet juridisch gebonden wilt zijn aan deze voorwaarden, moet u afzien van het gebruik van of de toegang tot de website van het BPRC. Aangezien de voorwaarden te allen tijde kunnen worden gewijzigd, is het aan te bevelen deze voorwaarden regelmatig door te nemen. Als u de website van het BPRC gebruikt nadat deze voorwaarden online zijn gewijzigd, gaat u akkoord met de gewijzigde voorwaarden en bent u juridisch gebonden aan deze gewijzigde voorwaarden.

Informatie

De website van het BPRC beoogt uitsluitend algemene informatie te verstrekken over de activiteiten en het onderzoek van het BPRC en over dierenwelzijn. Deze informatie is, indien niet anders is vermeld, van algemene aard en niet gericht op of voor uitleg vatbaar ten aanzien van een specifiek geval.

Aansprakelijkheid

De informatie op de website van het BPRC wordt zorgvuldig samengesteld en is naar het oordeel van het BPRC een redelijke weergave van de stand van zaken met betrekking tot die informatie op het moment van publicatie. Het BPRC kan geen garantie geven dat deze informatie juist en/of volledig is en/of blijft of dat onjuistheden worden gecorrigeerd. Het BPRC kan niet garanderen dat de website van het BPRC of de server waarop deze website wordt aangeboden geen virussen of fouten bevat.

De website van het BPRC mag alleen worden gebruikt voor wettige doeleinden en op een manier die geen inbreuk maakt op de rechten van anderen en die het gebruik of genot van de website van het BPRC door anderen niet beperkt of verhindert. Het is niet toegestaan enige andere persoon lastig te vallen, leed te berokkenen of ongemak te bezorgen, obscene of aanstootgevende inhoud te verspreiden of de normale gespreksstroom te onderbreken op de website van het BPRC.

Op geen enkele wijze kan het BPRC jegens wie dan ook aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik van informatie op de website van het BPRC.

Het feit dat materialen en Internet-sites van derden via de website van het BPRC kunnen worden geraadpleegd, betekent niet dat ze aanbevolen worden of goedgekeurd zijn door het BPRC. Het BPRC is niet verantwoordelijk voor de accuratesse, volledigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van de informatie die gevonden kan worden op de vermelde Internet-sites van derden.

Toegankelijkheid

De website van het BPRC kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. Het BPRC kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat de website van het BPRC om welke reden dan ook op enig moment definitief dan wel voor een al dan niet nader aangegeven periode niet toegankelijk en/of beschikbaar is.

Auteursrecht

Alle rechten, inclusief de auteursrechten, zijn voorbehouden. Niets uit de inhoud van de website van het BPRC mag worden verveelvoudigd, gedownload, verzonden, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaargemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het BPRC. Tevens gaat u ermee akkoord het materiaal op de website van het BPRC niet aan te passen of te wijzigen en er geen afgeleid werk van te maken, tenzij dit uitsluitend voor persoonlijk gebruik is. Sommige beelden vallen onder copyright 2003-www.clipart.com.

Op namen, logo's en afbeeldingen die betrekking hebben op het BPRC zijn het auteursrecht, de ontwerprechten en de handelsmerken van het BPRC van toepassing. Niets in deze voorwaarden verleent bij implicatie of anderszins enige licentie of enig recht voor het gebruik van enig handelsmerk, octrooi, ontwerprecht of auteursrecht van het BPRC.

Toepasselijk recht, algemene voorwaarden

Op alle betrekkingen tussen het BPRC en derden - relaties, opdrachtgevers, bezoekers van de website van het BPRC en anderen - is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag. Op alle opdrachten die het BPRC uitvoert zijn algemene voorwaarden van toepassing.