Milieubeleid

Aan de activiteiten in laboratoria en andere faciliteiten en het houden van dieren zijn milieuaspecten verbonden. Het milieubeleid van BPRC richt zich op het voldoen aan de eisen van wet- en regelgeving en op continue verbetering van de milieuprestatie. De verbetering richt zich vooral op de volgende milieuaspecten:

 • Veiligheid en bescherming van het milieu tegen pathogenen en GGO.
 • Energieverbruik.
 • Gebruik van (chemische) stoffen.
 • Management van afvalstoffen.

Het BPRC huldigt de volgende standpunten:

 • Het voorkomen van milieuvervuiling.
 • Het minimaliseren van de gevolgen voor het milieu als gevolg van onze activiteiten.
 • Zorgen voor een veilige situatie voor medewerkers en omgeving.
 • Voldoen aan de gestelde wettelijke milieueisen en aan de eigen richtlijnen.
 • Werken aan continue verbetering van de eigen milieuprestatie.
 • Rekening houden bij alle beslissingen, naast economische, financiële, technische en sociale aspecten, tevens met aspecten die van invloed kunnen zijn op het milieu.

Het BPRC beschouwt de volgende punten als een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering:

 • Het zorgen voor (milieu)bewustzijn van en voorlichting aan alle medewerkers.
 • Het aanwijzen van medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van milieutaken.
 • Het informeren van medewerkers en omgeving de klant omtrent de kwaliteit.
 • Het zorgen voor een juiste inrichting en gebruik van de apparatuur.
 • Het signaleren, registreren en adequaat afhandelen van milieuklachten.
 • Het zorgen voor jaarlijkse interne audits.

De missie en het beleid worden kenbaar gemaakt door:

 • Het beleid mede te delen en uit te leggen in het afdelingsoverleg, etc;
 • Het op het BPRC intranet te publiceren;
 • Publicatie via de website.